Tổng quan về State Design Pattern

State Pattern là một mẫu thiết kế thuộc nhóm Behavioral Pattern – những mẫu thiết kế xác định các mẫu giao tiếp chung giữa các object. Nó cho phép một object thay đổi hành vi của nó khi trạng thái bên ...

Tổng quan về Strategy Design Pattern

Strategy Pattern định nghĩa một tập hợp các thuật toán giống nhau, đóng gói từng thuật toán lại, và dễ dàng thay đổi linh hoạt các thuật toán bên trong object. Strategy làm cho phần thuật toán độc lập ...

Tổng quan về Abstract Factory Design Pattern

Được xây dựng dựa trên Factory Pattern và được coi là một factory cao cấp nhất, là phương pháp tạo ra một Super-factory dùng để tạo ra các Factory khác. Hay còn được gọi là Factory của các Factory.  

Tổng quan về Bridge Design Pattern

Ý tưởng của nó là tách tính trừu tượng (abstraction) ra khỏi tính hiện thực (implementation) của nó. Từ đó có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc thay thế mà không làm ảnh hưởng đến những nơi có sử dụng lớp ba ...

Tổng quan về Chain of Responsibility Design Pattern

Chain of Responsibility Pattern cho phép một đối tượng gửi một request nhưng không biết đối tượng nào sẽ nhận và xử lý nó. Điều này được thực hiện bằng cách kết nối các đối tượng nhận request thành mộ ...

Tổng quan về Iterator Design Pattern

Iterator được thiết kế cho phép xử lý nhiều loại tập hợp khác nhau bằng cách truy cập những phần tử của tập hợp với cùng một phương pháp, cùng một cách thức định sẵn, mà không cần phải hiểu rõ về nhữn ...

Tổng quan về Factory Method Design Pattern

Factory Method cung cấp một interface, phương thức trong việc tạo nên một đối tượng (object) trong class, giao việc khởi tao một đối tượng (object) cụ thế cho lớp con (subclass)

Tổng quan về Singleton Design Pattern

Singleton đảm bảo một class chỉ có duy nhất một instance được khởi tạo và nó cung cấp phương thức truy cập đến instance đó từ mọi nơi (global access).