Bài 3 Truy vấn và cập nhật CSDL bằng đối tượng Command - Công nghệ ADO.NET với C#


Đối tượng Command dùng để thực hiện câu lệnh SQL hoặc thủ tục nội tại (stored procedure)


1. Command trong ADO.NET

 • Đối tượng Command dùng để thực hiện câu lệnh SQL hoặc thủ tục nội tại (stored procedure)
 • Thực hiện ExecuteScalar: kết quả trả về là một giá trị
 • Thực hiện ExecuteReader: kết quả trả về là một tập các dòng
 • Thực hiện ExecuteNonQuery: kết quả trả về là số dòng bị ảnh hưởng

Ví dụ các phương thức thực hiện

 • Thực hiện ExecuteScalar: SELECT COUNT(*) FROM …
 • Thực hiện ExecuteReader: SELECT * FROM …
 • Thực hiện ExecuteNonQuery: INSERT INTO …

Các Command trong .NET

 • System.Data.SqlClient.SqlCommand
 • System.Data.OleDbClient.OleDbCommand
 • System.Data.Odbc.OdbcCommand
 • System.Data.OracleClient.OracleCommand

Khai báo và khởi tạo Command

 • Thuộc tính CommandText Là câu lệnh SQL hoặc tên thủ tục nội tại
 • Thuộc tính CommandType Mặc định là Text, tương ứng là câu lệnh SQL Là StoredProcedure khi là tên thủ tục nội tại
 • Thuộc tính Connection Đối tượng kết nối CSDL

Cho thực hiện Command

 • Khai báo và khởi tạo Command Các thuộc tính CommandText, CommandType, Connection
 • Thực hiện
  • Phải mở Connection trước khi thực hiện lệnh Các phương thức ExecuteScalar, ExecuteReader, ExecuteNonQuery
  • Phải đóng Connection sau khi thực hiện lệnh

Khai báo và khởi tạo

using System.Data.SqlClient;

//Tạo chuỗi lệnh
string lenh = "select count(*) from production.product";
//Tạo đối tượng bộ lệnh
SqlCommand bo_lenh = new SqlCommand(lenh, ket_noi);

Thực hiện câu lệnh

 • Mở đối tượng Connection
 • Thực hiện câu lệnh và xử lý kết quả
 • Đóng đối tượng Connection
ket_noi.Open();
int n = (int)bo_lenh.ExecuteScalar();
ket_noi.Close();
TextBox1.Text = "Số sản phẩm : " + n.ToString();

2. Sử dụng Command có tham số

 • Khai báo các tham số (Parameter)
 • Khởi tạo các thuộc tính cho tham số
 • Gắn các tham số cho Command
 • Thực hiện Command
 • Nhận kết quả ứng với các tham số loại đầu ra (output) hoặc tham số trả về (return)

Các Parameter trong .NET

 • System.Data.SqlClient.SqlParameter
 • System.Data.OleDbClient.OleDbParameter
 • System.Data.Odbc.OdbcParameter
 • System.Data.OracleClient.OracleParameter

Các thuộc tính của tham số

 • Parameter
 • Name
 • DbType
 • Size
 • Direction
 • Value

Gắn các Parameter cho Command

 • Command có thuộc tính tập hợp Parameters
 • Thuộc tính Parameters chứa danh sách các tham số của Command
 • Sử dụng phương thức Add của thuộc tính Parameters để gắn các tham số cho Command

Bài viết tiếp theo

Chia sẽ bài viết :