Bài 4 Thực thi các hoạt động xử lý theo quan điểm giao tác (Transaction) Công nghệ ADO.NET với C#


Giao tác được xem như một công việc (không thể phân chia thêm nữa). Giao tác được xem là thành công khi tất cả các thao tác thực hiện thành công. Giao tác được xem là thất bại khi chỉ cần một thao tác thất bại


Nội dung

 1. Giao tác là gì?
 2. Xử lý đối với Local Transaction
 3. Xử lý đối với Distributed Transaction
 4. Các cấp độ cô lập (Isolation Level)

1. Giao tác là gì?

 • Giao tác được xem như một công việc (không thể phân chia thêm nữa)
 • Giao tác được xem là thành công khi tất cả các thao tác thực hiện thành công
 • Giao tác được xem là thất bại khi chỉ cần một thao tác thất bại
 • .NET Framework hỗ trợ các loại giao tác
  • Local Transaction
  • Distributed Transaction

Các tính chất ACID của giao tác

 • Atomicity: tính không thể phân chia
 • Consistency: tính nhất quán
 • Isolation: tính cô lập Durability: tính bền vững

2. Xử lý đối với Local Transaction

 • B1: Mở Connection
 • B2: Bắt đầu một Transaction
 • B3: Tạo Command hoạt động trong Transaction
 • B4: Thực hiện Command
 • B5: Chấm dứt Transaction với Commit/Rollback

Các Transaction trong .NET

 • System.Data.SqlClient.SqlTransaction
 • System.Data.OleDbClient.OleDbTransaction
 • System.Data.Odbc.OdbcTransaction
 • System.Data.OracleClient.OracleTransaction

3. Xử lý với Distributed Transaction

 • B1: Tạo đối tượng TransactionScope
 • B2: Mở các Connection
 • B3: Tạo và thực hiện các Command
 • B4: Nếu thực hiện thành công các Command thì đánh dấu Transaction là Complete
 • B5: Giải phóng đối tượng TransactionScope

4. Các cấp độ cô lập

 • Khi tạo Transaction có thể xác định cấp độ cô lập để xác lập ảnh hưởng giữa các Transaction
 • Các Transaction cùng truy xuất dữ liệu giống nhau tại cùng thời điểm có thể gây ra các lỗi
 • Dirty read: đọc dữ liệu chưa được Commit
 • Non-repeatable read: đọc không nhất quán
 • Phantom read: đọc không bình thường

Lỗi Dirty read

 • Transaction thứ nhất (T1) đang cập nhật nhưng chưa Commit
 • T2 có thể đọc thấy dữ liệu chưa được Commit của T1

Lỗi Non-repeatable read

 • T1 đang đọc dữ liệu đã được Commit
 • T2 có thể cập nhật dữ liệu này
 • T1 đọc lại và thấy có sự thay đổi

Lỗi Phantom read

 • T1 đang đọc dữ liệu đã được Commit và dữ liệu được đọc theo các điều kiện
 • T2 có thể cập nhật dữ liệu liên quan đến các điều kiện
 • T1 đọc lại và thấy có sự thay đổi

IsolationLevel của Transaction

 • ReadUncommited
 • ReadCommited (cấp độ mặc định)
 • RepeatableRead
 • Serializable

IsolationLevel của Transaction

Bài viết tiếp theo

Chia sẽ bài viết :