Bài 9 Xử lý các đối tượng lưu trữ thông tin với số lượng lớn - Công nghệ ADO.NET với C#


Binary Large Objects và Character Large Objects là gì? Quá trình đọc Large Objects từ Database. Quá trình ghi Large Objects xuống Database


1. Binary Large Objects và Character Large Objects là gì?

 • Binary Large Objects (BLOBs)
  • BLOBs là các đối tượng lớn dưới dạng nhị phân, có thể được lưu trữ trong CSDL
  • BLOBs có thể chứa hình ảnh, bảng tính, video clips và các tập tin thi hành
  • Trong SQL Server 2000, kiểu image được sử dụng để lưu trữ BLOB.
 • Character Large Objects (CLOBs)
  • CLOBs là các đối tượng lớn dưới dạng ký tự, có thể được lưu trữ trong CSDL
  • CLOBs có thể chứa giá trị dạng văn bản như : thông tin cụ thể trong văn bản được phân biệt bằng dấu phẩy, hoặc tài liệu XML
  • SQL Server 2000 dùng kiểu text và ntext để lưu trữ CLOB.
 • Kiểu dữ liệu Large Value
  • Large Value Data Types (LVDT) là kiểu có thể lưu trữ giá trị trên 8000bytes (8k) Là khái niệm mới trong SQL Server 2005, thay thế kiểu LOB
  • Các kiểu tương ứng với SQL Server 2000:
   • image = varbinary(MAX)
   • text = varchar(MAX)
   • ntext = nvarchar(MAX)

2. Quá trình đọc Large Objects từ Database

 • Đọc tuần tự LOB Value từ Database: Các bước thực hiện:
  • Tạo đối tượng Command
  • Tạo đối tượng DataReader bằng cách sử dụng phương thức ExecuteReader và xác định tham số là CommandBehavior.SequentialAccess
  • Sử dụng phương thức GetBytes để đọc dữ liệu BLOB
  • Hoặc Phương thức GetChars để đọc dữ liệu CLOB
 • Đọc LOB hoặc LDT Value trong SQL Server 2005
  • Sử dụng phương thức GetSqlBytes để đọc dữ liệu BLOB hoặc varbinary(MAX)
  • Phương thức GetSqlChars để đọc dữ liệu CLOB hoặc varchar(MAX)

3. Quá trình ghi Large Objects vào Database

Các bước thực hiện

 • Tạo Command với câu lệnh thích hợp (Insert/Update)
 • Truyền tham số có kiểu BLOB/CLOB
 • Tính toán giá trị cho tham số có kiểu BLOB/CLOB
 • Thi hành câu lệnh của Command

Bài viết tiếp theo

Chia sẽ bài viết :