Bài 10 Triển khai ứng dụng Web


Mục tiêu: Hiểu được các yêu cầu cần triển khai. Triển khai một ứng dụng Web


1. Internet Information Services - IIS

Giới thiệu

  • Là phần mềm Web server của Miscrosoft dành cho hệ điều hành Windows
  • Tập hợp các dịch vụ sử dụng trên Internet (trong đó có HTTP, FTP, SMTP, …)

Cài đặt

  • IIS Kiểm tra máy đã được cài đặt IIS
  • Cài đặt
  • Vào Control Panel => chọn Administrator Tool => chọn Internet Information Services

Tạo ứng dụng Web trên IIS Có 2 cách:

  • Đặt thư mục ứng dụng trong thư mục wwwroot
  • Tạo thư mục ảo (Virtual Directory), ánh xạ đến thư mục ứng dụng

2. Các phương pháp triển khai ứng dụng web

Sử dụng chức năng Publish Web site

  • Biên dịch ứng dụng và copy website đến thư mục cụ thể
  • Các tập tin code behind đã được biên dịch thành .dll nên không được copy
  • Thao tác Nhấn phím phải chuột vào project, chọn Publish Web Site

Chức năng publish website trong asp.net

Khai báo đường dẫn thư mục chứa website đựơc triển khai

Khai báo đường dẫn thư mục chứa website đựơc triển khai

Mở cửa sổ Explorer, ta nhìn thấy thư mục được tạo

Thư mục chứa website publish trong asp.net

Vào IIS tạo thư mục ảo ánh xạ đến thư mục vừa tạo

add website asp.net demo 1

add website asp.net demo 2

Sau đó test thử website này: http://localhost/Minh_hoa_deploy

Nếu có thay đổi code hoặc giao diện thì ta phải chọn lại chức năng Publish Web Site

Sử dụng thư mục vừa tạo (Minh_hoa_deploy) để publish lên internet

Chia sẽ bài viết :