Bài 5 Web User Controls trong Asp.net


Khi kết hợp các control để tạo thành một control mới gọi là Web User Controls (UC). Sử dụng UC cũng tương tự như sử dụng thủ tục/hàm => Khả năng tái sử dụng UC trên các trang web


Giới thiệu

 • Khi kết hợp các control để tạo thành một control mới gọi là Web User Controls (UC)
 • Sử dụng UC cũng tương tự như sử dụng thủ tục/hàm => Khả năng tái sử dụng UC trên các trang web

Tạo và sử dụng User Controls

Thao tác tạo

 • Tập tin lưu trữ UC có phần mở rộng là .ascx
 • Thiết kế: giống như thiết kế một trang aspx
 • Điểm khác biệt với trang aspx:
  • Thay thế tag định hướng <%@ Page …%> bằng tag <%@ Control … %>
  • Không có tag <html></html> và <body> </body>

Thao tác user controls trong asp.net

Sử dụng

Có 2 cách:

 • Kéo và thả UC vào trang aspx. Lúc đó, trang aspx sẽ xuất hiện tag định hướng <%@ Register … %>
 • Cấu hình trong tập tin web.config
<system.web>
<pages>
 <controls>
   <add tagPrefix="tiếp đầu ngữ của tag" tagName="tên tag"
        src="<tên tập tin>.ascx"/>
</controls>
</pages>
</system.web>
// Khai báo trong web.config
<controls >
  <add tagPrefix="Cuoitrang" tagName="TH_FOOTER"
         src="~/The_hien/TH_FOOTER.ascx"/>
</controls>
//Sử dụng trên trang aspx:
<Cuoitrang:TH_FOOTER ID="TH_FOOTER1" runat="server" />

Load động User Controls

 • Khi nào load động UC
  • Trong một trang aspx có yêu cầu sử dụng nhiều UC trên cùng một vị trí của trang
  • Bài toán thường gặp: Khi chuỗi tham số của đối tượng Request thay đổi
 • Các bước thực hiện: trên trang .aspx
  • Tạo điều khiển Panel
  • Vào sự kiện Page_Load, viết đoạn code sau:

Các bước load user controls động trong asp.net

Bài viết tiếp theo

Chia sẽ bài viết :