Bài 5 Lập trình với CSDL

Hiểu và trình bày được các phương thức, thuộc tính của các đối tượng truy xuất cơ sở dữ liệu, cách thức truy xuất, duyệt nội dung cơ sở dữ liệu; các đối tượng hiển thị nội dung các bản ghi trong cơ sở ...

Bài 1 Tổng quan về SQL Server

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server