AccessURL là gì ?

Chia sẻ quyền truy cập vào các trang web mà không cần đưa ra tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chia sẻ quyền truy cập với một URL truy cập thay thế.