So sánh MSSQL (sql server) với MYSQL

Tôi thấy MySql phiên bản 4.x không thể so với MSSQL vì phiên bản này thiếu khá nhiều tính năng quan trọng để được xếp loại là một CSDL hạng nặng (ví dụ như thiếu ứng dụng View, StoreProc, Triggers...) ...