Bài 3 Ngôn ngữ lập trình Javascript

Là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) dùng để tương tác với các trang HTML dựa trên đối tượng (object-based scripting language). Code của JavaScript thường được nhúng (embedded) trực tiếp hoặc ...

Bài 2 Ngôn ngữ HTML

HTML (HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn. Trang HTML được lưu với phần mở rộng là .htm hoặc .html