AccessURL là gì ?


Chia sẻ quyền truy cập vào các trang web mà không cần đưa ra tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chia sẻ quyền truy cập với một URL truy cập thay thế.


Cách thức hoạt động AccessURL

AccessURL chia sẻ các cookie thay vì mật khẩu

Cả bạn và người được chia sẻ đều phải dùng AccessURL là Add-on của trình duyệt này, thêm vào đó bạn cần duy trì đăng nhập vào tài khoản để họ có thể truy cập vào tài khoản của bạn được.

Thiết kế an toàn

AccessURL không dựa vào hoặc có quyền truy cập vào tên người dùng hoặc mật khẩu. AccessURL dựa vào cookie thay thế. Trên hầu hết các trang web, có nghĩa là nếu bạn đăng xuất, tất cả mọi người sử dụng URL Truy cập của bạn cũng sẽ bị đăng xuất. Đây là một trong những cách mà AccessURL ưu tiên bảo mật trên tất cả mọi thứ

Cài đặt AccessURL

AccessURL sample

AccessURL bước 1

Xem video hướng dẫn cách sử dụng AccessURL

https://www.youtube.com/watch?v=hI_SfcJCiJ0

Chia sẽ bài viết :