Bài 8: Collection và Generics - Nền tảng lập trình C#


Collection và Generics cho phép sử dụng linh hoạt và hiệu quả trong các ứng dụng thực tế. Cho phép tạo, sắp xếp và truy vấn các đối tượng trong danh sách


 • Collections
 • Thao tác với các đối tượng danh sách tuần tự
 • Dictionaries
 • Các collection chuyên biệt hóa (Specialized Collections)
 • Generic
 • Generic Collections

Collections

 • Collections (tập hợp) là các lớp hỗ trợ thu thập và quản lý các đối tượng
  • Một cách có thứ tự
  • Hỗ trợ lưu, tìm kiếm và duyệt các đối tượng trong tập hợp
 • Namespace System.Collections của .NET Framework cung cấp nhiều kiểu tập hợp khác nhau
  • Cần dùng collection nào trong từng trường hợp cụ thể ?
 • Các kiểu collection thông dụng
  • ArrayList
  • SortedList
  • Queue
  • Stack
  • Hashtable
  • StringCollection
  • StringDictionary
  • ListDictionary

Thêm và xóa phần tử

 • Lớp ArrayList là lớp cơ bản nhất n , nằm ẩn bên trong tất cả các lớp còn lại.
 • Thêm và xóa phần tử khỏi ArrayList rất đơn giản.
 • ArrayList cung cấp 2 phương thức để thêm phần tử:
  • Add
  • AddRange

Ví dụ thêm phần tử collection

 

Ví dụ thêm phần tử collection

Ví dụ thêm phần tử collection AddRange: để thêm 1 dãy các phần tử

Ví dụ thêm phần tử collection AddRange

Bài viết tiếp theo

Chia sẽ bài viết :