Bức tranh lộ trình trở thành web developer 2017


Tập hợp các biểu đồ thể hiện các con đường mà bạn có thể thực hiện và các công nghệ mà bạn muốn áp dụng để trở thành nhà phát triển frontend, backend hoặc devops


Giới thiệu

Giới thiệu Developer 2017

Lộ trình Frontend

Lộ trình Frontend

Lộ trình Backend

Đối với Backend, cá nhân tôi thích Node JS và PHP-7 cho toàn thời gian cộng với tôi đã được thử nghiệm gần đây với Go và tôi khá thích nó. Ngoài ra, nếu tôi phải chọn một cái khác, tôi sẽ đi cho Ruby. Tuy nhiên đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi, bạn có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào được hiển thị và bạn sẽ được tốt

Lộ trình Backend

Lộ trình DevOps

Lộ trình DevOps

Tham khảo : https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap

 

Chia sẽ bài viết :