Gửi email sử dụng C# có thể áp dụng cho ứng dụng và web


Gửi mail tự động giúp website của bạn giải quyết các vấn đề như: tự động thông báo mail khi có người liên hệ, hệ thống website bị lỗi hoặc cảnh báo nhắc nhở


Cấu hình tài khoản Gmail

Đăng nhập vào Tài khoản Gmail

Sau đó chọn phần Forwarding and POP/IMAP

config gmail setting pop imap

Cấu hình cho phép các ứng dụng truy cập: https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Bạn phải cấu hình nếu không sẽ gặp lỗi:

An exception of type 'System.Net.Mail.SmtpException' occurred in System.dll but was not handled in user code Additional information: The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required.

config gmail- setting less secure apps

[HttpPost]
public JsonResult SendEmail(string _name, string _phone, string _email, string _description)
{
  string senderID = "youtemail@gmail.com";
  string senderPassword = "demo#123";
  string result = "Email Sent Successfully";

  string body = " " + _name + " has sent an email from " + _email;
  body += "Phone : " + _phone;
  body += _description;
  try
  {
   MailMessage mail = new MailMessage();
   mail.To.Add(senderID);
   mail.From = new MailAddress(senderID);
   mail.Subject = "My Test Email!";
   mail.Body = body;
   mail.IsBodyHtml = true;
   SmtpClient smtp = new SmtpClient();
   smtp.Host = "smtp.gmail.com"; //Or Your SMTP Server Address
   smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(senderID, senderPassword);
   smtp.Port = 587;
   smtp.EnableSsl = true;
   smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    result = "problem occurred";
    Response.Write("Exception in sendEmail:" + ex.Message);
  }
  return Json(result);
}

Chia sẽ bài viết :