Npm là gì ? Npm giúp gì trong dự án của bạn ?


NPM làm cho các nhà phát triển JavaScript để chia sẻ và sử dụng lại mã dễ dàng và NPM làm cho cập nhật các mã mà bạn đang chia sẻ dễ dàng và tiện lợi.


Npm là gì

Sử dụng NPM để cài đặt, chia sẻ và phân phối mã nguồn; quản lý vào các dự án của bạn; và chia sẻ và nhận thông tin phản hồi với những nhà phát triển khác.

Nếu bạn đã làm việc với Javascript cho một thời gian, bạn có thể đã nghe nói về NPM: NPM làm cho nó dễ dàng cho các nhà phát triển Javascript để chia sẻ mã mà họ đã tạo ra để giải quyết vấn đề cụ thể, và cho các nhà phát triển khác để sử dụng lại mã đó trong họ các ứng dụng riêng.

Một khi bạn đang tùy thuộc vào mã này từ các nhà phát triển khác, NPM làm cho nó rất dễ dàng để kiểm tra xem họ đã thực hiện bất kỳ bản cập nhật cho nó, và để tải về những bản cập nhật khi họ đang thực hiện.

Cài đặt Npm

npm is installed with Node.js

NPM được phân phối với Node.js- nghĩa là khi bạn tải về Node.js, sẽ tự động cài đặt NPM trên máy tính của bạn.

Kiểm tra xem bạn có cài đặt Node và NPM chưa

Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt Node.js, chạy lệnh này trong CMD của bạn:

node -v

Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt NPM, chạy lệnh này trong CMD của bạn:

npm -v

Kiểm tra version node npm

Packages được Npm cài nhiều

  1. browserify
  2. grunt-cli
  3. bower
  4. cordova

Npm giống với Nuget

NuGet là quản lý gói phần mềm cho nền tảng phát triển của Microsoft .NET. Các công cụ máy khách NuGet cung cấp khả năng để sản xuất và sử dụng các gói.

Npm giống với Nuget

Tham khảo thêm đầy đủ tại:

  • https://www.npmjs.com/
  • https://docs.npmjs.com/

 

Chia sẽ bài viết :