RabbitMQ là gì ? Chìa khóa giúp các hệ thống khác nhau kết nối và mở rộng


RabbitMQ chạy trên nhiều hệ điều hành, đám mây và cung cấp một loạt các công cụ dành cho nhà phát triển cho hầu hết các ngôn ngữ phổ biến.


Thuật ngữ liên quan RabbitMAQ

 • AMQP – Advanced Message Queueing Protocol
 • EAI – Enterprise Application Integration
 • BPM – Business Process Management
 • ESB – Enterprise Service Bus
 • SOA – Service Orientated Architecture
 • MOM – Message Orientated Middleware
 • WCF – Windows Communication Foundation

Trước khi tìm hiểu về RabbitMQ là gì? Bạn cần xem sự phát triển của nó: Messaging => AMQP => RabbitMQ

history rabbitmq

Messaging là gì ?

Làm thế nào bạn có thể tích hợp nhiều ứng dụng để chúng làm việc cùng nhau và có thể trao đổi thông tin lẫn nhau

what is messaging

Đặc điểm của Messaging là gì ?

 • Asynchronous - Bất đồng bộ
 • Reliable - Đúng đắn
 • Durable - Bền vững
 • Routing - Định tuyến
 • Many message formats - Nhiều định dạng 
 • Recipient pulls message from queue - Nhận thông báo từ hàng đợi

Lịch sử của Messaging

 • 1986 The Information Bus (TIB) developed
 • 1993 IBM MQSeries released
 • 1997 Microsoft MSMQ released
 • 2001 Java Messaging Service released

Tại sao Messaging lại không hoạt động

 • Nhắn tin đã có hàng thế kỷ
 • Giải pháp tin nhắn là chìa khóa cho rất nhiều hệ thống giải quyết các vấn đề về liên kết với nhau
 • Nhưng khó khăn của nó là:
  • Việc xây dựng hệ thống đó rất khó khăn
  • Việc mua và sử dụng chúng tốn rất nhiều tiền
  • Khó kết nối tới nhiều ứng dụng
  • Các nhà cung cấp đã cố gắng để xây dựng các sản phẩm quá phức tạp

AMQP là gì ?

 • Advanced Message Queue Protocol - Giao thức Message Queue nâng cao
 • Developed by JP Morgan Chase and iMatix
 • Open standard protocol for messaging - Mở giao thức chuẩn cho Messaging
 • Wire level protocol like HTTP
 • Vendor agnostic protocol for messaging systems

amqp logo

Lịch sử của AMQP

 • 2003 AMQP starts development at JP Morgan
 • 2005 AMQP working group formed
 • 2006 June AMQP 0-8 released December AMQP 0-9 released
 • 2006 Rabbit technologies formed RabbitMQ first release
 • 2011 AMQP 1.0 released by AMQP working group
 • October 2012 AMQP 1.0 approved as an OASIS standard

Chìa khóa chính của AMQP là gì

 • Message Broker
 • Exchanges 
  • Direct
  • Fan-out
  • Topic
  • Headers
 • Queues
 • Bindings

Sơ đồ hoạt động của AMQP

Sơ đồ hoạt động của AMQP

AMQP Message Brokers

 • RabbitMQ
 • Windows Azure Service Bus
 • Apache Qpid
 • Apache ActiveMQ
 • SwiftMQ
 • StormMQ
 • WSO2 message broker
 • OpenAMQ

RabbitMQ là gì ?

 • RabbitMQ is an AMQP message broker
 • Open source built upon Erlang

rabbit mq

Sơ đồ hoạt động của RabbitMQ

Sơ đồ hoạt động của RabbitMQ

 • Producer: thực hiện quá trình gửi bản tin lên RabbitMQ server
 • Exchange: thực hiện nhiệm vụ phân phối bản tin, có 3 kiểu phân phối bản tin direct, topic, fanout
 • Queues: có nhiệm vụ lưu trữ bản tin được gửi lên
 • Consumber: thực hiện việc lấy các bản tin từ queue về

exchanges topic fanout directClient Libraries & Community Libraries

 • net/WCF
 • Java
 • Python
 • Ruby
 • Spring

Protocol Gateways

 • XMPP
 • Stomp
 • Smtp
 • Http

Tại sao lại sử dụng Rabbit MQ

 • Giúp các phần mềm kết nối với nhau và mở rộng.
 • Hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ thông dụng hiện nay
 • RabbitMQ có giao diện quản lý dễ sử dụng cho phép bạn giám sát và kiểm soát mọi hoạt động.
 • RabbitMQ hỗ trợ nhắn tin qua nhiều giao thức nhắn tin
 • RabbitMQ cung cấp nhiều plugin mở rộng nhiều cách khác nhau và bạn cũng có thể viết thư riêng

management ui rabbit mq overview

Ứng dụng thật tế của RabbitMQ

nghiệp vụ atm ngân hàng rabbitmq

 

high level architecture rabbitmq

Cài đặt RabbitMQ

Bước 1: Cài đặt erlang http://erlang.org/download/otp_win64_19.0.exe

install Erlang

config folder erlang

install erlang config enviromet.png

Bước 2: Cài đặt RabbitMQ https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.2/rabbitmq-server-3.6.2.exe

Install RabbitMQ

install rabbitmq folder

Cài đặt RabbitMQ sử dụng winservice

config rabbitmq winservice

 

config rabbitmq winservice 2

Cài đặt RabbitMQ sử dụng console làm server

install rabbitmq config winservice

install rabbitmq enable firewall

Uninstalling RabbitMQ and Erlang OTP

If RabbitMQ and Erlang are not uninstalled completely, you may encounter problems attempting to install RabbitMQ and Erlang on the same machine.

To uninstall RabbitMQ and Erlang from the machine completely, do the following:

 1. Open the Windows Control Panel.
 2. Double-click Programs and Features.
 3. In the list of currently installed programs, right-click RabbitMQ Server, and then click Uninstall
 4. In the list of currently installed programs, right-click Erlang OTP, and then click Uninstall.
 5. Open the Windows Task Manager
 6. In the Task Manager, look for the process epmd.exe. If this process is still running, right-click it and then click End Process.
 7. Delete all the installation directories for both RabbitMQ and Erlang.
 8. Delete the file C:\Windows\.erlang.cookie (if present).
 9. Go to the User folder: C:\Users\[username], and then delete the file .erlang.cookie.
 10. Also in the User folder, go to AppData\Roaming\RabbitMQ.
 11. Backup the Log folder to a secure location, and then delete the folder.

 

Chia sẽ bài viết :