Sử dụng ReSharper CommandLineTools để kiểm tra trùng lặp mã nguồn (duplicate code)


Trùng lặp mã nguồn (Duplicate Code) sẽ gây ra nhiều vấn đề: tăng số lượng dòng code, việc bảo trì trở nên khó khăn hơn ...


Cài đặt ReSharper CommandLineTools

Download thư viện JetBrains.ReSharper.CommandLineTools.2017.2.2 và giải nén ra ổ C

cài đặt JetBrains.ReSharper.CommandLineTools

Sử dụng dupfinder với Command Shell

  • dupfinder.exe c:\MyProjects\MySolution.sln
  • dupfinder.exe "c:\MyProjects1\\**\*.cs"
  • dupfinder.exe **\*
  • dupfinder.exe FooFolder\src BarFolder\src

chạy JetBrains.ReSharper.CommandLineTools

Ý nghĩa file report: Duplicates node chứa nhiều các Duplicate node, và Duplicate node chứa Fragment từ 2 trở lên. Fragment là nơi chưa thông tin code bị trùng lặp

report JetBrains.ReSharper.CommandLineTools

dupFinder hỗ trợ các ngôn ngữ sau:

  • C#
  • VB

Tham khảo đầy đủ các thông số và tính năng của JetBrains ReSharper CommandLineTools tại đây https://www.jetbrains.com/help/resharper/dupFinder.html

Visual Studio kiểm tra code trùng lặp

analyze solution for code clones in visual studio

analyze solution for code clones report in visual studio

Tham khảo thêm

  • https://www.diffchecker.com kiểm tra online

Chia sẽ bài viết :