Tự động kiểm tra PageSpeed với PageSpeed Insights API


Hiệu suất web là rất cần thiết, và tốc độ trang là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của hiệu suất web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua quá trình của việc tạo ra một kịch bản tùy chỉnh mà sẽ cho phép chúng ta dễ dàng tăng tốc độ kiểm tra toàn bộ một site (hoặc một tập hợp các trang chính)


Nếu việc kiểm tra không thường xuyên thì có thể sử dụng tại web của google PageSpeed Insights. Ngoài ra các bạn có tham khảo thêm Đo tốc độ tải website với các dịch vụ miễn phí và chất lượng

Đo tốc độ tải website với các dịch vụ miễn phí và chất lượng

Việc tạo tool tự động kiểm tra pagespeed giúp kiểm tra những URL nào của web site đang ở mất quá thấp thì sẽ được đưa vào danh sách cần cải tiến.

Để sử dụng được PageSpeed Insights API cần :

 • Tài khoản gmail
 • Tạo một Project trong developers google
 • Kích hoạt PageSpeed Insights API
 • Tạo API KEY tương ứng với Project đã tạo ở trên
 • Truyền URL của website cần kiểm tra

Tạo một Project trong developer google

Bước 1 : Truy cập console.developers.google.com

Bước 2 : 

tạo project google console

Bước 3 :

đặt tên project google console

Bước 4: Kích hoạt PageSpeed Insights API

Kích hoạt PageSpeed Insights API

Kích hoạt PageSpeed Insights API 2

Bước 5: Tạo key Api để sử dụng service api

Tạo key Api để sử dụng service api

Sử dụng C# để gọi api

private async Task Run()
{

  var service = new PagespeedonlineService(new BaseClientService.Initializer()
  {
    ApiKey = "AIzaSyBzWHlO_PYOV_54eHoe1puTEt0ToSnqBLk",
    ApplicationName = "PageSpeedOnline API Sample",
  });

  string url = "http://www.mastercode.vn";
  Console.WriteLine("URL to search [{0}]: ", url);
  Console.WriteLine("Measuring page score ...");
  var result = await service.Pagespeedapi.Runpagespeed(url).ExecuteAsync();
  Console.WriteLine("Page score : " + result.Score);
      
}

Kết quả chạy chương trình

demo google speed

Ngoài C# ra các bạn có thể sử dụng Javascript, PHP, Java để kết nối api tham khảo đầy đủ tại đây

Download code sample

 

Chia sẽ bài viết :